Skip to content Skip to footer

Ons beleid gegevensbescherming voor donoren

1. Inleiding

Charta 21 vzw is attent op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid van de gegevens van haar donateurs.

Dit sluit aan bij de wens van Charta 21 vzw om transparant te handelen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens die zij uitvoert en om donateurs te informeren over de procedures met betrekking tot het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens. Dit beleid is er ook op gericht de betrokkenen te informeren over hun rechten en de procedures om deze uit te oefenen.

Ons gegevensbeschermingsbeleid is gebaseerd op de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake, waaronder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “AVG”).

Door een donatie te doen aan Charta21 VZW gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met dit privacy beleid.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Charta 21 vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te François Bossaertsstraat 135, 1030 Schaarbeek (België) en waarvan het nummer bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen 0764.824.412 is.

Voor meer informatie over de uitgevoerde gegevensverwerking, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen via e-mail op info@charta21.be

3. De gegevens die wij verwerken in het kader van een donatie zijn :

 • Naam en achternaam;
 • Postadres;
 • E-mail adres;
 • Bankgegevens
 • Bedrag van de schenking
 • Alle andere persoonlijke gegevens die u met ons wenst te delen in het kader van onze relatie.
 • De gegevens die wij verzamelen via cookies op onze site (zie ons Cookiebeleid)

4. Doel van de verwerking van uw gegevens

Wij verzamelen uw gegevens om

 1. te reageren op uw verzoeken en met u en anderen te communiceren in het kader van onze activiteiten.
 2. u informatie te sturen over evenementen (met inbegrip van een nieuwsbrief waarvoor u zich systematisch kunt uitschrijven)
 3. Om u ondersteuning en bijstand te bieden in verband met onze diensten.
 4. Om u belangrijke informatie toe te sturen over wijzigingen van onze producten en diensten, onze algemene voorwaarden en andere administratieve, technische of commerciële informatie.
 5. Beslissingen te nemen over het verlenen van diensten aan u.
 6. marktonderzoek en -analyse uit te voeren, met inbegrip van tevredenheidsonderzoeken.
 7. U marketinginformatie te verschaffen (met inbegrip van informatie over onze producten of andere producten en diensten die worden aangeboden door onze geselecteerde derde partners) in overeenstemming met de door u aangegeven voorkeuren.
 8. Om u in staat te stellen actief deel te nemen aan onze activiteiten, met inbegrip van forums, discussies, seminars, vergaderingen en andere evenementen, en om deze activiteiten te beheren.
 9. Oplossen van klachten
 10. Behandelen van verzoeken om toegang, rectificatie, enz.
 11. Voldoen aan toepasselijke wetten en regelgevende vereisten (inclusief die buiten het land waar u verblijft), zoals die met betrekking tot antiwitwaspraktijken en financiering van terrorisme, voldoen aan juridische procedures en reageren op verzoeken van overheidsinstanties (inclusief die buiten het land waar u verblijft).

5. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens

De rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn de volgende:

 • de toestemming van de betrokkene, die het recht heeft zijn toestemming te allen tijde in te trekken (onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven) (doeleinden 1 tot en met 9)
 • Het rechtmatige belang van de voor de verwerking verantwoordelijke (doeleinden 2-4-6-7)
 • Wettelijke verplichting (doelstellingen 10-11)

Als wij andere gegevens verzamelen of Persoonsgegevens verwerken voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden, zullen wij u informatie verstrekken over het nieuwe doel en alle andere noodzakelijke informatie voordat wij met de nieuwe verwerking beginnen. Sommige van onze activiteiten zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden die aanvullende informatie kunnen bevatten over hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken en bekendmaken. Wij raden u aan ze aandachtig te lezen.

Wij maken geen gebruik van op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluitvormingstechnieken die rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene of die hem of haar in aanmerkelijke mate treffen.

6. Openbaarmaking van uw gegevens aan verwerkers

Om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren, hebben wij verschillende externe dienstverleners die toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens. De toegang van onze onderaannemers tot uw gegevens is gebaseerd op ondertekende contracten of gepubliceerde gegevensverwerkingsovereenkomsten waarin hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming, beveiliging en vertrouwelijkheid zijn gespecificeerd.

Als gegevens buiten de Europese Unie worden doorgegeven, worden passende veiligheidsmaatregelen genomen.

7. Bewaartermijn van de verzamelde gegevens

Uw persoonlijke boekhoudkundige gegevens worden 10 jaar na de laatste donatie vernietigd.

Uw persoonlijke gegevens worden tot drie jaar na uw laatste donatie in de donateursdatabank bewaard.

Voor de bewaartermijn van cookies verwijzen wij u naar het specifieke beleid terzake.

8. Beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van uw gegevens

Charta 21 neemt passende technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving over privacy en gegevensbescherming. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de veiligheid van uw Persoonsgegevens die u bij ons hebt, in gevaar is gebracht), zouden wij het op prijs stellen als u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte zou stellen.

9. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Overeenkomstig de regelgeving heeft u het recht van toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking van uw gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.

10. Recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

U kunt het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die zijn vastgesteld in de AVG en eventuele andere wetgeving die van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens. Zij kan worden gecontacteerd op de volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

11. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

In het kader van uw verzoek, vergezeld van een bewijs van uw identiteit, vragen wij u het voorwerp van uw verzoek aan te geven. In het geval van een verzoek dat per post wordt verzonden, vragen wij u het postadres op te geven waarop wij moeten antwoorden.

U krijgt dan binnen de wettelijke termijn een antwoord toegestuurd.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now