Skip to content Skip to footer

Charta 21 Website Disclaimer

I. Gebruik van de Site

De onderhavige gebruiksvoorwaarden (hierna de “Disclaimer” genoemd) zijn van toepassing op het bezoek van de website www.Charta21.be hierna de “Site” genoemd.

De verantwoordelijke voor de site is Charta 21 vzw, met maatschappelijke zetel te Roodebeeksesteenweg 206, B-1200 Brussel (België) KBO nummer 0764.824.412.

Raadpleging of gebruik van de Site impliceert automatisch de volledige aanvaarding van de Disclaimer. De toegang tot de informatie op de informatiepagina’s is gratis, maar impliceert kennis en aanvaarding van de Disclaimer.

Wanneer een bezoeker (hierna “u” genoemd) de Site blijft raadplegen, betekent dit dat hij of zij de inhoud van de Disclaimer formeel heeft aanvaard.

De toegang tot de Site is gratis. U zult zich op de Site moeten registreren, bepaalde gegevens moeten meedelen en eventueel een toegangscode of wachtwoord moeten creëren om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten die door de Site worden aangeboden. Als u de voorwaarden van deze diensten of het privacy beleid met betrekking tot deze diensten niet aanvaardt, zult u geen gebruik kunnen maken van de aangeboden diensten.

Door gewoon gebruik te maken van de Site aanvaardt u volledig en onvoorwaardelijk de Disclaimer en stemt u ermee in alle bepalingen ervan na te leven. Als u de Disclaimer geheel of gedeeltelijk niet aanvaardt, wordt u aangeraden de Site niet te bezoeken of te gebruiken.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle pagina’s van de Site. Tegelijkertijd worden op de Site andere voorwaarden of online contracten aangeboden om bepaalde situaties of diensten die door de Site worden aangeboden te regelen. Deze voorwaarden zullen u worden voorgesteld en u zult ze formeel moeten aanvaarden alvorens van deze diensten of bijzondere situaties gebruik te maken.

CHARTA 21 behoudt zich het recht voor om de Disclaimer te allen tijde aan te passen, zonder voorafgaande waarschuwing en dit in het bijzonder op grond van evoluties van de wetgeving en de rechtspraak. Wij raden u dan ook aan de Disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie ervan. In de mate van het mogelijke zal, in geval van substantiële wijziging van de Disclaimer, hierover informatie worden verstrekt op de Site.

De Site is in principe permanent toegankelijk, onder voorbehoud van onderbrekingen, al dan niet geprogrammeerd, ten behoeve van het onderhoud ervan of in geval van overmacht. CHARTA 21 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website.

II. Door de site voorgestelde informatie

CHARTA 21 beheert en past de Site voortdurend aan om de bezoekers de meest recente informatie over haar producten, haar diensten en haar activiteiten te verschaffen. Het doel van de Website is om de bezoekers zo goed mogelijk te informeren. Als er foutieve informatie zou worden gepubliceerd, zal CHARTA 21 alles in het werk stellen om deze te corrigeren zodra deze fout wordt ontdekt. CHARTA 21 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of volledigheid van de informatie die op de Website wordt geraadpleegd.

De op de Site gepubliceerde informatie is van algemene aard, is niet ontworpen om aan elke individuele behoefte te voldoen, is niet noodzakelijk volledig of up-to-date, en vormt geen geïndividualiseerd professioneel advies of aanbevelingen. CHARTA 21 staat niet in voor de juistheid of rechtmatigheid van de op de Site gepubliceerde of aangeboden informatie (inclusief eventuele reclameboodschappen die onder verantwoordelijkheid van de adverteerder worden gepubliceerd). De inhoud van de Website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder waarschuwing of mededeling aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

III. Verantwoordelijkheid van CHARTA 21

CHARTA 21 garandeert noch de permanente beschikbaarheid, zonder fouten of onderbrekingen, van alle functies van de Website, noch de onmiddellijke herstelling van de fouten, noch de totale afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen op de Website of afkomstig van de Website. CHARTA 21 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) geleden in verband met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken. CHARTA 21 wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van oneigenlijk of frauduleus gebruik van de op de site verstrekte informatie.

IV. Hyperlinks naar de Website

Het creëren van links naar de Site moet worden meegedeeld aan de beheerder van deze site. De link moet zodanig worden aangebracht dat in de browser een nieuw venster wordt geopend dat alleen de startpagina van de site bevat. Deep linking is verboden.

V. Hyperlinks naar andere sites

De Site kan directe en indirecte hyperlinks bevatten naar andere sites van instellingen en particulieren die ofwel gelinkt zijn aan CHARTA 21, ofwel volledig onafhankelijk zijn van CHARTA 21. CHARTA 21 is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van een site waarnaar een door de Site voorgestelde link zou terugkeren. Het plaatsen van hyperlinks naar een of meer andere sites, met inbegrip van de op deze sites geplaatste links, houdt op geen enkele wijze een associatie, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in van welke aard dan ook met de instellingen die deze sites voorstellen.

Zodra CHARTA 21 op de hoogte is van een mogelijk illegale inhoud op een site waarnaar een link op de website verwijst, of van een inhoud die niet overeenkomt met het gewenste doel, wordt de hyperlink van de site verwijderd, zonder dat CHARTA 21 hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld voor de periode waarin de hyperlink op de website werd aangeboden.

CHARTA 21 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de fouten in de adressen van websites of de domeinnamen die op de Website verschijnen.

VI. Intellectueel eigendom

Teksten, foto’s, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen die op de Website voorkomen, worden beschermd door het auteursrecht. De commerciële naam CHARTA 21, de logo’s, tekeningen, slogans en databanken zijn beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling, rangschikking, gebruik of wijziging van het geheel of een deel van de Website, in welke vorm en met welk middel dan ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CHARTA 21. De gebruikers van de Site verbinden zich er uitdrukkelijk toe de auteursrechten van CHARTA 21 en van derden volledig te respecteren. CHARTA 21 behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij adequaat acht om de schending van haar auteursrechten te voorkomen of te beëindigen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid kan worden toegerekend op grond van deze maatregelen.

CHARTA 21 geeft de bezoeker alleen toestemming om de gegevens van de Site te kopiëren, af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat ze worden toegewezen aan de informatie van de bezoeker en met uitsluiting van elke vermenigvuldiging, distributie of marketing.

VII. Privacybeleid

Het beleid over de eerbiediging van de persoonsgegevens van CHARTA 21 betreffende de eenvoudige bezoekers van de Site is toegankelijk op de homepage van de Site en de aanvaarding van dit beleid is noodzakelijk om de diensten van CHARTA 21 te bereiken.

VIII. Verantwoordelijkheid van de bezoeker

Door toegang te nemen tot de door de Site aangeboden informatie, ziet u af van elke klacht of verhaal tegen CHARTA 21 met betrekking tot het gebruik van de gegevens of de informatie die u op de Site ter beschikking worden gesteld. De verantwoordelijkheid van CHARTA 21 kan niet worden ingeroepen in geval van schade van welke aard dan ook, toevallige of toevallige. Op dezelfde manier gaat u, door kennis te nemen tot de informatie die door de site wordt voorgesteld, ermee akkoord alle risico’s te aanvaarden die inherent zijn aan het gebruik van deze site en af te zien van elke vordering tegen CHARTA 21, met inbegrip van het risico van schade veroorzaakt aan een computer, aan een software of aan uw gegevens door een virus dat zou worden overgedragen of geactiveerd door de site of door het feit dat u deze hebt geraadpleegd.

IX. Veiligheid van de site

Om de veiligheid van de Site te garanderen, zal CHARTA 21 alle nodige maatregelen nemen, zoals veiligheidsaudits, coderingstechnieken, beveiligde omgevingen en alle redelijke maatregelen en procedures volgens de stand van de techniek op dit gebied. Bepaalde delen van de Site kunnen beperkt zijn en gekoppeld aan toegangsmodaliteiten.

In geval van een aanval op de website, computercriminaliteit of een andere ongeoorloofde poging om de website of een deel ervan te bereiken, zal CHARTA 21 alle wettelijke middelen aanwenden die haar ter beschikking staan om de integriteit van de website te bewaren en dit in samenwerking met de bevoegde gerechtelijke en politieautoriteiten.

X. Nietigheid van een clausule

De nietigheid, onwettigheid of niet-toepasselijkheid van één of meerdere clausules van de Disclaimer zal niet leiden tot de nietigheid of niet-toepasselijkheid van de andere clausules. De geheel of gedeeltelijk onwettige, nietige of niet van toepassing zijnde bepaling zal als nietig worden beschouwd, terwijl alle overige bepalingen van toepassing blijven. Het nietig verklaarde beding zal dan worden vervangen door een ander beding met hetzelfde gevolg.

XI. Toepasselijk recht

Aangezien uw bezoek aan de Site uw instemming met deze Disclaimer impliceert en bijgevolg een online overeenkomst vormt, aanvaardt u dat elk geschil of elke actie met betrekking tot de Site of tot gegevens die op de Site verschijnen, beheerst wordt door het Belgisch recht. Door de Site te raadplegen, erkent u de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, België en aanvaardt u het Frans als procestaal.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now