Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Open brief aan de Kamerleden

Geacht Parlementslid,
 
Wij richten ons tot u omdat wij vrezen dat het federale parlement geleidelijk afstand aan het doen is van haar prerogatieven en aanvaardt dat bevoegdheden die haar grondwettelijk toegekend zijn door de regering worden uitgeoefend.
 
Wij staan aan de vooravond van potentieel rampzalige beslissingen, met name voor de privacy van de burgers door het invoeren van massasurveillance (geolokalisatie, permanente bewaking, gezichtsherkenning, datamining, enz.). Dit zou de verhouding tussen de burger en de staat, maar ook tussen de uitvoerende en de wetgevende macht blijvend ontwrichten. Het is van essentieel belang dat het Parlement de rechten van het volk en van haar vertegenwoordigers zou beschermen.
 
Mogen wij u eraan herinneren dat de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit en het Federaal Instituut voor de Bescherming en de Bevordering van de Mensenrechten er herhaaldelijk op hebben gewezen dat het uitoefenen door de regering van bevoegdheden die onder de bevoegdheid van het Parlement vallen, in strijd is met de Grondwet en de rechtsstaat?
 
Mogen wij u herinneren aan de talrijke lopende gerechtelijke procedures? Recent heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel de Belgische Staat zelfs moeten bevelen een geldig rechtskader te scheppen voor pandemiemaatregelen!
 
Mogen wij u wijzen op de minachting die verschillende ministers openbaar hebben getoond voor deze beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg, hoewel een minister, overeenkomstig het beginsel van de scheiding der machten, rechterlijke beslissingen hoort uit te voeren?
Mogen wij u tenslotte herinneren aan de talrijke open brieven en vrije tribunes, de standpunten van de Liga voor Mensenrechten, de Ligue des Droits Humains, de artikels van talrijke academici en grondwetspecialisten, en het groeiend aantal burgerinitiatieven die zich verzetten tegen deze misbruiken en de miskenning van de bevoegdheden van het Parlement?
 
Wij weigeren een pandemiewet die misbruiken uit het verleden bekrachtigt en een blanco cheque geeft aan de uitvoerende macht. Het accepteren van een dergelijke tekst zou voor het Parlement een ware hara-kiri betekenen. Het Parlement moet integendeel vooraf beslissen over elke norm die gevolgen heeft voor de fundamentele vrijheden en te allen tijde controle uitoefenen op de uitvoerende macht.
 
Mevrouw, Mijnheer wij hebben u verkozen om ons te vertegenwoordigen. Wij rekenen op u om, als lid van de wetgevende macht, ons te beschermen tegen autoritaire excessen. De wetgevende macht en de controle op de uitvoerende macht die door het Parlement worden uitgeoefend zijn van essentieel belang voor het voortbestaan van onze democratie.
 
Wij zijn ervan overtuigd dat u, na de elektroshock van de veroordeling van de Staat, bij de behandeling van de pandemiewet de bevoegdheden van het Parlement en de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers zult willen vrijwaren, zodat België zijn status van democratische Staat kan behouden.
 
Verwerp dus een wet Verlinden die de scheiding der machten overtreedt en de fundamentele vrijheden miskent!
 
Charta21
Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now